Wyróżnienie dla s. Anny Marzec przewodniczącej naszego Stowarzyszenia

Mosty Dialogu - 2010

W dniu 8 grudnia 2010 odbyła się na Górze Św. Anny uroczysta gala przyznania nagród "Mosty Dialogu". Impreza była zorganizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Dom Wspólnoty Polsko-Niemieckiej podjął inicjatywę, by wyróżnić ludzi, instytucje i instytucje pozarządowe, które od lat zajmują się promowaniem wielokulturowego charakteru naszego regionu. Plebiscyt Mosty Dialogu jest inicjatywą, której w naszym województwie jeszcze nie było. Złotymi Mostami Dialogu zostali uhonorowani pierwszy premier RP Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl. Ci wybitni mężowie stanu położyli autentyczne podwaliny pojednania polsko-niemieckiego.

Laudację dla Helmuta Kohla wygłosił ks. arcybiskup Alfons Nossol również wybitna postać, która w bardzo istotny sposób przyczyniła się do pojednania obojga narodów. W imieniu premiera Tadeusza Mazowieckiego nagrodę odebrała profesor Dorota Simonides, ona w swoim wystąpieniu przybliżyła postać i dokonania naszego pierwszego demokratycznie wybranego premiera. Tę zaszczytną nagrodę otrzymał również ks. dr Arnold Dreschler dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. Ta nagroda bardzo ucieszyła środowisko Branickie, gdyż ks. dr Arnold Dreschler jest wielkim przyjacielem branickiego szpitala.

Nagrodzeni - pierwsza od prawej s. Anna Marzec

Zaszczytne wyróżnienie otrzymała s. Anna Marzec (pierwsza z prawej)

Uroczysta gala miała również akcent Branicki. Oto do tej zaszczytnej nagrody została nominowana s. Anna Marzec przewodnicząca naszego Stowarzyszenia. Nominacja Siostry Anny Marzec i otrzymane przez nią wyróżnienie, to prawdziwy sukces dla niej i dla naszej społeczności lokalnej, doceniającej dorobek życia Ks. Biskupa Józefa Nathana, który zawsze szukał w ludziach tego, co ich łączy i wcielał w życie nieprzemijające wartości ogólnoludzkie - pomoc najbardziej potrzebującym, tolerancję narodowościową i religijną oraz rzetelną pracę.

Trzeba tu podkreślić, że Stowarzyszenie istnieje dopiero pięć lat i jego praca została już dostrzeżona i doceniona przez przewodniczących kapituły: marszałek Józefa Szebestę i poseł na Sejm RP Ryszarda Gallę. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w bazylice Św. Anny, którą koncelebrował ks. arcybiskup Alfons Nossol. Mieliśmy również okazją po ceremonii wręczenia nagród i uhonorowania nominatów wysłuchać wspaniałego Śląskiego Kwartetu Kameralnego w zachwycającej scenografii. W tym uroczystym dniu zebrało się na Górze Św. Anny wielu szacownych gości, których praca sprzyja rozwojowi naszego regionu i którzy rozumieją potrzeby i specyfikę naszej Opolskiej Ziemi, gdzie od wieków krzyżuję się trzy kultury: polska, niemiecka i czeska. Do takich ludzi należy również dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Branicach Krzysztof Nazimek, który z dużym zadowoleniem przyjął wyróżnienie, jakie otrzymała SM Anna Marzec. Dyrektor Nazimek, znany jest ze swej dbałości nie tylko o współczesny rozwój branickiej lecznicy, ale również o odzyskiwanie przez nią tożsamości historycznej oraz ochronę spuścizny po Biskupie Józefie Nathanie.

Janusz Gawlik

Tablice upamiętniające dzieło Biskupa Józefa M. Nathana

Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Pawła Stobrawę przez kapłanów z Niemiec, Czech i Polski

Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Pawła Stobrawę
przez kapłanów z Niemiec, Czech i Polski

W branickim szpitalu 10 listopada 2010 r. - w przeddzień Święta Niepodległości i 143 rocznicy urodzin jego założyciela ŚP. ks. bpa Józefa Nathana - miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających dzieło Biskupa Józefa M. Nathana. Jest to pierwszy etap realizacji "Szlaku Biskupa Nathana". W uroczystej oprawie, w obecności znamienitych Gości, dokonano odsłonięcia tablic, które w trzech językach: czeskim, niemieckim i polskim informują o najważniejszych dziełach Księdza Biskupa Józefa Marcina Nathana - twórcy Branickiego "Miasteczka Miłosierdzia". Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa w bazylice Św. Rodziny, w którym udział wzięli znakomici Goście: marszałek Józef Sebesta i wicemarszałek Teresa Karol, Ryszard Galla poseł na Sejm RP, biskup Paweł Sobrawa, ks. prałat Wolfgang Grocholl ze Stuttgartu, Zbigniew Ziółko przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, wójt Józef Małek, jego zastępcą Paweł Kukuczka i przewodniczący Rady Gminy Władysław Lenartowicz, przedstawiciele Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI; s. Anna Marzec, Zofia Humeniuk i Janusz Gawlik, Filip Nowak dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ, Stanisław Łągiewka dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej, Tomasz Karaczyn dyrektor Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wiesław Kras dyrektor FCB "Wacław Jopek", ing. Arnost Graca (Czechy), MuDr. Ivan Drabek (Czechy), MuDr. Libor Chwila (Czechy), Mr Martin Tasarik (Czechy), ks. Mieczysław Augustynowicz (Czechy), ks. prałat dr Arnold Drechsler dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, ks. Alojzy Nowak, SM Aleksandra siostra prowincjalna Zgromadzenia SMN w Branicach, SM Justyna przełożona Domu, SM dr Elżbieta Cińcio, członkowie Rady Społecznej Szpitala: Jan Bażyński, Małgorzata Jaskółka, Piotr Kukuczka, Barbara Piechaczek dyrektor Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Katarzyna Maler, Barbara Fudali, Adam Jakubowski dyrektor Powiatowego Szpitala w Głubczycach, Danuta Świerc prezes Lokalnej Grupy Działania, Anna Fischerova (Czechy), Benedykt Pospiszyl dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Branicach, Alina Nowak dyrektor Gimnazjum w Branicach, Krystyna Kędzierska dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach, Krystyna Sobota dyrektor WSZN w Opolu, Maria Waloszek-Brzozoń dyrektor WSZN w Opolu, Bożena Uryga-Mączyńska WSZN Opole, Wiesław Radzik kierownik Opole, Alicja Argier WSZN Opole, Iwona Kapral WSZN Opole, Małgorzata Dobrowolska WSZN Opole, Robert Kowal (Niemcy), Leopold Kleniewski oraz wielu innych gości. Do bazyliki licznie przybyli również lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny i techniczny oraz pacjenci Szpitala w Branicach.

Zgromadzeni w sali konferencyjnej z uwagą wysłuchali referatu SM dr Elżbiety Cińcio

Zgromadzeni w sali konferencyjnej z uwagą wysłuchali referatu SM dr Elżbiety Cińcio

Msza Świętą koncelebrowali: ks. bp Paweł Stobrawa, ks. prałat Wolfgang Grocholl ze Stuttgartu(Niemcy), ks. prałat dr. Arnold Drechsler dyrektor Opolskiego CARITAS, ks. dr Jan Larisch (Czechy), ks. Czesław Augustynowicz (Czechy), ks. Tadeusz Romanek proboszcz Parafii WNMP w Branicach oraz proboszcz Parafii Św. Rodziny ks. Alojzy Nowak. Nabożeństwo, to odbywało się w przededniu 143 rocznicy urodzin Biskupa Józefa M. Nathana założyciela Szpitala w Branicach. W homilii wygłoszonej przez ks. bpa P. Stobrawę zgromadzeni mogli usłyszeć jak ważnym dla kościoła jest człowiek. ŚP. Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice powiedział "Człowiek jest drogą kościoła" i te słowa stały się myślą przewodnią wywodów Biskupa Pawła w kontekście historycznym i współczesnym, w odniesieniu do branickiego "Miasteczka Miłosierdzia". Słowa te w niezwykle trafny sposób ukazywały to wszystko czego dokonał założyciel Branickiego szpitala - ks. bp Józef Nathan, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy ludziom chorym, potrzebującym pomocy, najsłabszym, bo w każdym z nich widział cierpiącego Chrystusa. Nieustannie Miłość Chrystusa przynaglała Go do czynienia dobra. W trakcie nabożeństwa ks. Alojzy Nowak bardzo ciepło i serdecznie podziękował dwom osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Szpitala w Branicach i kontynuacji Jego dzieła: marszałkowi województwa opolskiego Józefowi Sebesta i dyrektorowi Krzysztofowi Nazimkowi, którzy otrzymali również kwiaty i pamiątkowe upominki oraz serdeczne podziękowanie od pacjentów. Nabożeństwo swoim wspaniałym śpiewem uświetniał znakomity Chór Mieszany z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach pod batutą Eckerta. Gdy goście przeszli do budynku administracji szpitala, to tam w holu mogli również posłuchać pięknego śpiewu głubczyckich chórzystów.

Goście zgromadzeni na placu w trakcie uroczystego poświęcenia tablic - przemawia dyrektor Krzysztof Nazimek

Goście zgromadzeni na placu w trakcie uroczystego poświęcenia tablic
– przemawia dyrektor Krzysztof Nazimek.

Dyrektor Krzysztof Nazimek przywitał wszystkich przybyłych i krótkim wystąpieniu, nawiązując do słów podziękowania jakie padły pod Jego adresem w trakcie nabożeństwa, opowiedział o okolicznościach jakie zaważyły na Jego decyzji objęcia stanowiska dyrektora Szpitala w Branicach, oraz podziękował ludziom, którzy w trakcie minionych 3 lat pomogli Mu zrealizować plany związane z odbudową szpitala i poprawą warunków leczenia pacjentów. Dyrektor opowiedział również o idei jaka przyświecała utworzeniu "Szlaku Biskupa Józefa M. Nathana", którego pierwszym etapem jest odsłonięcie pamiątkowych tablic upamiętniających najważniejsze dokonania twórcy Branickiego "Miasteczka Miłosierdzia". Podziękował również wszystkim, którzy wystąpili z taką inicjatywą i pomagali w jego realizacji: Stowarzyszeniu CARITAS CHRYSTI, Zarządowi Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", dyrekcji Muzeum Powiatowego Ziemi Głubczyckiej, Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu i Władzom Samorządowym Gminy Branice. Po wystąpieniu dyrektora Krzysztofa Nazimka głos zabrał Janusz Gawlik wiceprzewodniczący Stowarzyszenia mówiąc o historii powołania do życia Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI i celach jakie mu przyświecają. Do zgromadzony, wyraźnie wzruszeni, w kilkuzdaniowych wypowiedziach zwrócili się również ks. prałat Wolfgang Grocholl i Anna Fischerova. W kolejnym punkcie programu zgromadzeni wysłuchali z uwagą referat o dziele życia Biskupa Józefa Nathana, który wygłosiła SM dr Elżbieta Cińcio od wielu lat zajmująca się wyszukiwaniem i propagowaniem dokonań tego Wielkiego Człowieka. Referat ten stał się wprowadzeniem do kolejnej części uroczystości, która odbyła się już przy ścianie obok bramy głównej szpitala, gdzie zostały wmurowane pamiątkowe tablice kamienne, na których w trzech językach zamieszczono jednobrzmiące napisy upamiętniające najważniejsze dzieła Ks. Biskupa Józefa M. Nathana. Projekt ten został częściowo sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER-4.

Tablice są kolejnym krokiem przywracania tożsamości historycznej branickiemu Miasteczku Miłosierdzia

Tablice są kolejnym krokiem przywracania tożsamości historycznej
branickiemu "Miasteczku Miłosierdzia".

Do zgromadzonych przy zasłoniętych jeszcze tablicach Gości przemówił dyrektor Krzysztof Nazimek. Odsłonięcia tablic dokonali: marszałek Józef Sebesta, wicemarszałek Teresa Karol, dyrektor Krzysztof Nazimek, ks. prałat Wolfgang Grocholl, ks. dr Jan Larisch, s. Anna Marzec i Zofia Humeniuk ze Stowarzyszenia Caritas Chrysti, Brabara Piechaczek dyrektor Muzeum w Głubczycach. Aktu poświęcenia tablic dokonał ks. biskup Paweł Stobrawa. Kwiaty pod tablicami złożyli wicemarszałek Teresa Karol i wójt Józef Małek. Ta uroczystość dała okazję, by przypomnieć i zastanowić się na ile ważna jest pamięć, odzyskanie tożsamości, przypomnienie o korzeniach, a szczególnie upamiętnienie Ludzi Wielkich sercem, duchem i staraniem o dobro drugiego człowieka. Nigdy nie zaniedbajmy niczego, co możemy zrobić, by zachować pamięć o tych, których tak jak ŚP. Biskupa Józefa Nathana przynaglała Miłość Chrystusa, by tu na ziemi siać ziarna dobrych uczynków.

Hieronim Śliwiński

Trzeba być razem z chorymi

Śniadanie wielkanocne w branickim szpitalu

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali zaproszeni na śniadanie wielkanocne
zorganizowane dla pracowników i chorych branickiego szpitala

W dniu 1 kwietnia br. w sali gimnastycznej branickiego szpitala dyrekcja spotkała się z pacjentami, by wspólnie spożyć symboliczne śniadanie wielkanocne. Takie śniadania są organizowane już od wielu lat przez Pracownie Terapii Zajęciowej szpitala. W spotkaniu uczestniczyli; Krzysztof Nazimek dyrektor szpitala, z-ca dyrektora ds. medycznych Waldemar Mrowiec, gł. księgowa Krystyna Sobota z Opola i Bogumiła Dołęga z Branic, Czesława Gałka kierowniczka ZOL, ks. Alojzy Nowak, ks. Mieczysław Augustowicz z Opawy oraz SM Joachima i Zofia Humeniuk ze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI. Obecni byli również lekarze, pielęgniarki, terapeuci. W tym symbolicznym śniadaniu wzięło udział kilkudziesięciu pacjentów szpitala i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Główną atrakcją, oprócz przysmaków na stole, był występ chóru złożonego z pacjentów szpitala prowadzonego przez Krzysztofa Ciecieręgę organistę z Bazyliki Św. Rodziny i Mariusza Mach. Zaproszonych gości i pacjentów powitała serdecznie Anna Dudziak kierownik Pracowni Terapii Zajęciowej, które zorganizowały to spotkanie. Z kolei głos zabrał dyrektor Krzysztof Nazimek mówiąc o zmianach zachodzących w szpitalu, w tym również o mającym nastąpić remoncie sali gimnastycznej i renowacji znajdujących się tam fresków. Na zakończenie swojej wypowiedzi dyrektor Nazimek złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. W imieniu pacjentów głos zabrały Bogumiła Łuszczyńska i Kornelia Śmietana dziękując dyrekcji, lekarzom i personelowi medycznemu szpitala za opiekę, za dbałość o poprawę warunków leczenia, ale również o dobre samopoczucie pacjentów oraz okazywaną serdeczność i szacunek w codziennych kontaktach. Podziękowanie zakończyły życzenia świąteczne. W związku z tym, że ten dzień (Wielki Czwartek) jest Dniem Ustanowienia Kapłaństwa ks. Alojzy Nowak i ks. Mieczysław Augustowicz otrzymali z rąk pacjentów kwiaty, serdeczne podziękowanie za opiekę duchową i najserdeczniejsze życzenia. Za kwiaty i życzenia podziękował ks. M. Augustowicz. Zaś wspólna modlitwę poprowadził i pokarmy pobłogosławił ks. A. Nowak.

Śniadanie wielkanocne w branickim szpitalu

Na tym zakończyła się część oficjalna i wszyscy zgromadzeni w sali gimnastycznej zasiedli do wspólnej biesiady, którą przygotowali terapeuci z Pracowni Terapii Zajęciowej. W tym czasie rozpoczął się występ chóru. Organizatorzy zadbali o to, by było coś dla duszy i dla ciała. Jedno i drugie w doskonałym wydaniu. Wszystkie pieśni śpiewane przez chórzystów były piękne i bardzo się podobały. Z improwizowanym pokazem swoich umiejętności muzycznych, wokalnych i poetyckich wystąpił Leszek pacjent oddziału B4. Prezentowane teksty i piosenki, choć odbiegały treścią od klimatów świątecznych, to podobały się i spotkały się z ciepłym przyjęciem. W uświetnieniu tego spotkania wspomogli pracownie Przyjaciele, bez pomocy których byłoby ono zdecydowanie skromniejsze: Gargula Jadwiga, Głogiewicz Antoni, Janeta Ernestyn, Jania Sylwia i Andrzej, ks. Alojzy Nowak, Lenartowicz Henryka, Lenartowicz Władysław, Marzec Anna - SM Joachima. Za tę bezinteresowną pomoc bardzo dziękujemy. Takie spotkania, jak to śniadanie wielkanocne i wspólne cieszenie się świętami wpisuje się w całokształt dobrej pracy z ludźmi chorymi. To nie są rzeczy robione na pokaz, ale by wspólnie cieszyć się wartościami ważnymi dla zdrowych i chorych.

Hieronim Śliwiński

Sprawozdanie z realizacji projektu pod nazwą – Miasteczko Miłosierdzia Biskupa Nathana

Idea projektu:
Przypomnienie społeczeństwu Wielkiej Postaci – twórcy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Budowniczego, humanisty, duchownego, który poświęcił swoje życie dla najbardziej potrzebujących.

Wystawa poświęcona Biskupowi Nathanowi w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej

Wystawa poświęcona Biskupowi Nathanowi
w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej

Realizacja:
Pomysł na projekt powstał na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia "Caritas Chrysti" planującego plan działania na rok 2009. Walne Zebranie zatwierdziło plan działania na 2009 rok.
Terminarz działań:
06.01.2009 – Zarząd Stowarzyszenia "Caritas Chrysti" podjął uchwałę o podjęciu działań przybliżających osobę biskupa Nathana – Wielką osobowość naszego regionu.
25.01.2009 – Podjęto pierwsze rozmowy z historykami dr Barbarą Piechaczek i dr Katarzyną Maler, które poproszono o fachową pomoc w realizacji projektu.
24.02.2009 – Walne Zebranie Stowarzyszenia "Caritas Chrysti" aprobuje pomysł i uchwala plan działania w zakresie realizacji projektu.
19.03.2009 – spotkanie z Panią Dyrektor Powiatowego Muzeum.
21.03.2009 – Omówienie profesjonalnych działań potrzebnych do pracy nad tym pomysłem. Ustalenie merytorycznych działań do zorganizowania wystawy, pracy nad "Szlakiem bpa Nathana oraz nagraniem filmu – dokumentu przedstawiającego życie i działalność bpa Nathana.
07.04.2009 – Spotkanie z dyrektorem Szpitala w Branicach Krzysztofem Nazimkiem i przedstawieniu konkretnych działań w tej tematyce zaplanowanych przez Stowarzyszenie "Caritas Chrysti".
14.04.2009 – Spotkanie z wójtem Józefem Małkiem w sprawie współpracy w przedsięwzięciu.
27.04.2009 – Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy: Stowarzyszenie "Caritas Chrysti", Gminą Branice reprezentowaną przez wójta Józefa Małka i Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej reprezentowanym przez dr Barbarę Piechaczek – dyrektor.
30.04.2009 – Wniosek o udzielenie grantu z Programu Wspierania Aktywność i Lokalnej na Terenach Wiejskich ze środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Razem Możemy Więcej".
25.05.2009, 28.05.2009 i 1.07.2009 – Spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z wicemarszałek Teresą Karol, marszałkiem Józefem Sebestą, dyrektorem Departamentu Kultury Wójcikiem oraz z posłem Ryszardem Gallą.
07.07.2009 – Podpisanie umowy o udzielenie grantu nr. 24/124/I/09 o wartości 3000 złotych w ramach programu Wspieranie Aktywności Lokalnej na Terenach Wiejskich "Razem Możemy Więcej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu p.n. "Miasteczko Miłosierdzia bpa Nathana".
10.07.2009 – Segregowanie i wybieranie pamiątek w kancelarii probostwa ks. Alojzego Nowaka.
14.07.2009 – Ustalenie z Dyrektorem Szpitala w Branicach akcesoriów na wystawę ze szpitala.
01.08.2009 – Spotkanie z siostrą przełożoną klasztoru SMN w Branicach – ustalenie przekazania pamiątek z Klasztoru na okoliczność wystawy "Miasteczko Miłosierdzia bpa Nathana". Omówienie scenariusza otwarcia wystawy.
05.08.2009 – Spotkanie z wójtem Józefem Małkiem w sprawie sfinansowania folderu. Podział obowiązków partnerskich w realizacji przedsięwzięcia (tłumaczenie na j. niemiecki – Stowarzyszenie "Caritas Chrysti", tłumaczenie na j. czeski i finansowanie folderu – Gmina Branice, opracowanie projektu – Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej – Pani Barbara Piechaczek i Pani Katarzyna Maler).
21.08.2009 – Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia "Caritas Chrysti" z gośćmi współpracującymi w realizacji projektu "Miasteczko Miłosierdzia bpa Nathana": siostrą Heleną, siostrą Aleksandrą, siostrą Joachimą, Z. Humeniuk, J. Gawlikiem, B. Pospiszyl, J. Brzeszczak, J. Małkiem, ks. A. Nowakiem, Przewodniczącym Rady Gminy Wł. Lenartowiczem, J. Gospodarczykiem w imieniu Dyrektora Szpitala, dr Barbarą Piechaczek i dr Katarzyną Maler – gdzie podjęto ostateczne ustalenia dotyczące otwarcia wystawy.
03.09.2009 – Spotkanie z dyrektorem K. Nazimkiem – sprawy organizacyjne związane z otwarciem wystawy. Pierwsze propozycje organizacyjne związane z przeniesieniem wystawy do Branic.
08.09.2009 – Uroczyste otwarcie wystawy w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach (opis załącznik 1. Wystawa P.N. "Miasteczko Miłosierdzia bpa Nathana /zdjęcia z wystawy/).
18.09.2009 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Caritas Chrysti" z zaproszonymi gośćmi. Omówienie przeniesienia wystawy, ustalenie i przekazanie eksponatów zgodnie z umową użyczenia dóbr przedmiotów na wystawę pt. "Miasteczko Miłosierdzia bpa Nathana". Załącznik nr 2 umowy użyczenia 4 szt.
01-04.10.2009 – Pakowanie wystawy – 5 osób.

Izba Pamięci Biskupa Józefa Nathana w sali konferencyjnej branickiego szpitala

Izba Pamięci Biskupa Józefa Nathana w sali konferencyjnej
branickiego szpitala

05-08.10.2009 – Przewożenie eksponatów, układanie eksponatów w sali konferencyjnej przeznaczonej na Izbę Pamięci bpa Nathana – 9 osób.
19.10.2009 – Uroczyste otwarcie Izby Pamięci bpa Nathana.
20.10.2009 do nadal – Udostępnienie Izby Pamięci zwiedzającym: wycieczki dzieci i młodzieży, osoby fizyczne z kraju i zagranicy, wycieczki okolicznościowe.
01.12.2009 – Protokół odbioru i przekazania przez Zarząd Stowarzyszenia "Caritas Chrysti" całości przedsięwzięcia Dyrekcji Szpitala z prośbą o przyjęcie patronatu nad Izbą Pamięci.

Zofia Humeniuk