Zarys historii szpitala w Branicach - Historia szpitala cz. 4

Od 2 października 1969 roku dyrektorem szpitala zostaje lek. med. Andrzej Różycki. Nowy dyrektor wprowadził inny wizerunek szpitala. Z okien pawilonów zostały usunięte kraty(z wyjątkiem Oddziałów dla Podsądnych i mieszczących gwałtownych chorych). Usunięto ogrodzenia ogródków rekreacyjnych. Z ogrodzenia wokół terenu szpitala zdjęto oszalowanie z desek. W ten sposób wizerunek szpitala został bardziej przystosowany do współczesnych wymogów. Zostają również z terenu szpitala usunięte wszystkie zwierzęta(przekazane do ZOO). W 1971 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków, by nie zanieczyszczać nimi granicznej rzeki Opawy.
W roku 1972 zorganizowano w Pawilonie K na parterze Oddział Internistyczny, który zawierał również salę reanimacyjną. Oddział mieścił 50 łóżek. Szpital jako całość dysponuje w tym czasie 2230 łóżkami. W tym też roku od szpitala odłączono oddziały "Zamek Moszna". Potężny zabytkowy zamek został zwrócony pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. Obecnie znajduje się tam Centrum Terapii Nerwic.

Widok na pawilony D i C - rok 1974

Po odejściu ze stanowiska dyrektora Różyckiego, z dniem 30 IV 1974 zostaje na to stanowisko powołany 1 sierpnia 1974 roku lek. med. Henryk Kochelt. W 1974 roku w Baboluszkach szpital otwiera dom dla chorych wymagających głównie opieki(obecnie Dom Pomocy Społecznej). W 1975 roku rusza budowa nowoczesnej kotłowni centralnego ogrzewania. Kotłownię oddano do użytku w 1980 roku. Budowa trwała stosunkowo długo gdyż brakowało funduszy. Została ona całkowicie wykonana przez Brygadę Remontowo - Budowlaną działającą przy szpitalu. W roku 1977 Oddział Internistyczny zostaje przeniesiony z Pawilonu K do specjalnie przystosowanych pomieszczeń w Pawilonie A na II piętrze. Oddział posiada 25 łóżek i salę reanimacyjną.
W dniu 1 IV 1978 roku dyrektorem szpitala zostaje mianowany lek. med. Walter Miensopust. Szpital wraz z filiami posiadał wtedy 1952 łóżka. W tym też roku przeprowadzono modernizację Portierni Nr 2(naprzeciw budynku administracji). Kolejnym dyrektorem szpitala w dniu 1 V 1981 r. zostaje mianowany lek. med. Kazimierz Milczarek, który pełni tę funkcję do 31 XII 1981 roku.
Z dniem 1 stycznia 1982 roku stanowisko dyrektora szpitala obejmuje lek. med. Jerzy Jędrzejowski. W roku 1982 rozpoczęto nadbudowę jednej kondygnacji nad Pawilonem B, miało to na celu uzyskanie dodatkowych mieszkań dla pracowników szpitala. Budowę zakończono w 1983 roku. W tym też roku wybudowano centralną tlenownię. W następnym roku 1984 wybudowano centralny śmietnik, by śmieci do tej pory magazynowane w kilku miejscach, teraz gromadzić w jednym skąd łatwiej je można wywieźć na wysypisko. Poprawiło to również estetykę terenu szpitala. Z dniem 30 VI 1985r. dyrektor Jędrzejowski ustępuje z zajmowanego stanowiska. Obowiązki dyrektora szpitala z dniem 2 I 1986 roku przejmuje lek. med. Urszula Kostka. W tym czasie szpital posiada 1065 łóżek.

Z dniem 1 VIII 1986 roku dyrektorem szpitala zostaje mianowany lek. med. Wiesław Gadecki. Zmiany zachodzące na przestrzeni lat w zakresie podejścia do leczenia chorób psychicznych, zawarte w wytycznych i rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej wymuszały na władzach szpitala w Branicach daleko idące zmiany organizacyjno - strukturalne warunkujące dalsze prosperowanie zakładu. Istniejąca rzeczywistość spowodowała odłączenie od szpitala tzw. filii. Wspomnieliśmy już o odłączeniu w 1972 roku Zamku Moszna. W 1977 roku zlikwidowano oddział w Michałkowicach. Dnia 2 I 1979r. na Dom Pomocy Społecznej został przekazany  budynek filii szpitala w Dzbańcach. W 1982 roku przemieszczono chorych z filii "Pawilon - Zamek" w Branicach - Zamek do szpitala. Opustoszały, olbrzymi budynek zabezpieczono, a w roku 1996 przekazano nieodpłatnie do Urzędu Gminy w Branicach. Znajdujące się obok zabudowania gospodarcze przekazano do Gospodarstwa Rolnego Michałkowice. W dniu 23 III 1989 roku szpital przekazał nieodpłatnie Pawilon D na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. We wrześniu 1995 roku szpital również nieodpłatnie przekazał na rzecz Urzędu Gminy w Branicach stację pomp znajdującą się w Branicach - Zamek oraz sieć wodociągową, a w styczniu 1997 roku przekazał na rzecz tegoż Urzędu oczyszczalnię ścieków. W grudniu 1997 roku szpital przekazał na rzecz Urzędu Gminy działkę, dawniej stanowiącą sad wokół budynku administracji. W lutym następnego roku dyrektor Gadecki przekazał nieodpłatnie na rzecz Urzędu Gminy w Branicach budynki willowe, budynki mieszkaniowe, budynki z osiedla mieszkaniowego przyszpitalnego oraz hotel pielęgniarski i garaże. Przekazano również całą infrastrukturę Sanatorium w Bliszczycach. W czerwcu 2000 roku dyrektor Gadecki przekazał nieodpłatnie na rzecz Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach Pawilon F szpitala wraz z przyległym terenem. Wartość wszystkich przekazanych przez szpital obiektów i mienia zamyka się kwotą 3 mln złotych.

Powróćmy jednak do historii szpitala w ujęciu chronologicznym. Na początku lat 90-tych szpital posiadał 1065 łóżek. W 1990 roku przestaje funkcjonować żłobek szpitalny mieszczące się w Pawilonie I (obecnie stoi on pusty). W 1994 roku w ramach struktury organizacyjnej szpitala powstaje Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o profilu psychiatrycznym. Jest on przeznaczony dla osób przewlekle chorych psychicznie. Tworzyło go 8 oddziałów z 250 łóżkami. Kierownikiem tej jednostki zostaje mianowany lek. med. Antoni Junosza - Szaniawski. W sierpniu 1995 roku swoje podwoje otwierają Pracownie Rehabilitacyjne ZOL mieszczące się w odremontowanej suterenie Pawilonu K. Warsztaty Terapii Zajęciowej mieszczące się w budynku H sukcesywnie są zamykane z uwagi na nierentowność produkcji i jej małą konkurencyjność. W 1997 roku remontowi kapitalnemu zostaje poddany Pawilon E(dzisiaj C), a w latach 1998/99 Pawilon C(dzisiaj D). Pawilon D(zmiana oznaczeń nastąpiła w 2001 roku) zostaje przystosowany dla pacjentów podsądnych i odpowiednio do tego celu przystosowany.

W dniu 31 VII 2000 roku odchodzi ze stanowiska dyrektor Gadecki, a decyzją komisji konkursowej stanowisko dyrektora szpitala zostaje powierzone mgr inż. Wojciechowi Machelskiemu, który obejmuje je 1 VIII 2000 roku. Szpital posiada wtedy 615 łóżek w tym 230 w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Ten okres, to już w zasadzie schyłek Szpitala Psychiatrycznego w Branicach. Jeszcze próbuje się coś zdziałać, zbudować, ale efekt  tych działań z różnych zresztą powodów jest niekorzystny dla szpitala. W marcu 2001 roku powstaje w szpitalu Oddział Paliatywny "Nadzieja", który funkcjonował jedynie 2 lata i został zlikwidowany. Zadziałało niekorzystne położenie Branic i konkurencja podobnych oddziałów, które otwierano w większych miastach województwa. Otwarto również Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, który istnieje do dnia dzisiejszego. Na początku 2003 roku rozpoczyna się okres likwidacji szpitala, jako samodzielnej jednostki. Ogromne zadłużenie szpitala odgrywa tu decydującą rolę. Strajki załogi, rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim, niepokój w szpitalu. W tymże roku w czerwcu szpital hucznie obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia, ale był to już w zasadzie koniec szpitala, choć może w tamtym momencie nikt sobie tego jeszcze realnie nie uświadamiał. Zostaje ograniczony do 5 łóżek Oddział Neurologiczny, by w roku 2004 ulec całkowitej likwidacji.
Z końcem tego roku następuje przekazanie na rzecz DPS Klisino całego parteru Pawilonu C, gdzie mieścił się Oddział Paliatywny. Z dniem 31 grudnia tegoż roku następuje ograniczenie miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym do 100 a 67 pensjonariuszy zostaje przemieszczonych do nowego Domu Pomocy Społecznej lub innych DPS-ów na terenie gminy Branice. Odbywa się to w dramatycznych warunkach. Z końcem lutego 2004 roku funkcję dyrektora szpitala przestaje pełnić mgr inż. Wojciech Machelski. Dyrektorem szpitala zostaje mianowany lek. med. Anatol Majcher, który jednocześnie jest dyrektorem Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to w zasadzie początek końca Szpitala Psychiatrycznego w Branicach, jako samodzielnej jednostki. Zmiany zachodzące w szpitalu i jego trudna sytuacja finansowa spowodowały, że w latach 2003-2004 pracę w szpitalu utraciło ponad 100 osób. Zmniejszyła się również liczba pacjentów i świadczonych usług. W roku 2004 rozpoczyna się proces integracji struktur szpitala w Branicach ze strukturami ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Pod koniec tego roku rozpoczyna się proces likwidacyjny Szpitala Psychiatrycznego w Branicach. Z dniem 1 stycznia 2005 roku część medyczna szpitala została zintegrowana z ZOZ Kędzierzyn-Koźle.

Szpital współcześnie

Taka sytuacja trwa przez ponad rok. SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle dzierżawi część obiektów i prowadzi w nich działalność medyczną, a w tym samym czasie trwa likwidacja szpitala. Zostaje sprzedane Gospodarstwo Rolne Michałkowice, a z pozyskanej sumy zostają spłacone długi szpitala. Równolegle trwają zabiegi o to, by szpital istniał nadal, by go ratować, aby to wspaniałe, unikalne dzieło miłosierdzia nadal mogło służyć potrzebującym. Nikt nie miał sensownego pomysłu na zagospodarowanie infrastruktury szpitala, po jego likwidacji. Widmo niszczejących budynków dawało do myślenia i wyzwalało chęć zapobieżenia likwidacji szpitala. Zabiegi dają efekt. W ostatniej chwili Wojewoda Opolski wstrzymuje decyzję o wykreśleniu branickiej lecznicy z rejestru szpitali. Prawie w tym samym czasie Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu i tamtejszy SP ZOZ , nie mogąc wynegocjować pieniędzy na niezbędne remonty obiektów szpitalnych, wypowiada umowę dzierżawną i zaprzestaje prowadzenia działalności medycznej w Branicach. Szpital nie zaprzestaje działalności, a jego dyrektorem zostaje mianowany na okres przejściowy mec. Piasecki pełniący do tej pory funkcję likwidatora.

Pod koniec roku 2006 dyrektorem branickiej lecznicy zostaje mianowany mgr K. Nazimek, który jednocześnie jest dyrektorem Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.

Tak w ogromnym skrócie przedstawia się historia szpitala. To, że udało się go uchronić przed likwidacją, to duże osiągnięcie tych wszystkich osób i instytucji, które o to zabiegały, praca jednak powinna być kontynuowana. Trzeba zadbać by ten unikalny kompleks szpitalny ostał się, a to wymaga przystosowania go do nowoczesnych standardów.