O Stowarzyszeniu CARITAS CHRYSTI

Stowarzyszenie "CARITAS CHRYSTI" zarejestrowano 15.11.2005 r. reprezentuje ono lokalną społeczność ludzi oddanych idei kontynuacji funkcjonowania i rozwoju "Miasteczka Miłosierdzia" - Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Ludzi zatroskanych losem osób, którym trzeba pomóc, którzy znaleźli się w potrzebie, których niejednokrotnie zepchnięto na margines społeczny z powodu chorób, bądź niesprawności fizycznej i psychicznej.
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel odbudowę i rozwój dzieła biskupa Nathana, widząc w tym przyszłość tego regionu, jak i szczytny obowiązek wobec innych.
Stowarzyszenie swoją działalnością pragnie zatrzymać proces niszczenia tego co przez lata stanowiło chlubę i ostoję człowieczeństwa, oraz wartości duchowych.

STATUT

I. Postanowienia ogólne

Art. 1
Stowarzyszenie "Caritas Chrysti", zwane dalej STOWARZYSZENIEM, zrzesza osoby fizyczne i prawne, którym bliskie jest dzieło zapoczątkowane przez Biskupa Nathana i które pragną działać na rzecz kontynuowania tego dorobku.

Art. 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Branice w województwie opolskim.

Art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 4
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz ustawą o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami niniejszego Statutu.

II. Cele i formy działania

Art. 5
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego:
1. Ratowanie przed upadkiem i dalszą dewastacją Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Bpa Józefa Marcina Nathana w Branicach.
2. Ocalenie dziedzictwa kulturowego, naukowego, humanitarnego, będącego dziełem Wielkiego Człowieka, Humanisty Biskupa Nathana i jego kontynuatorów.
3. Ratowanie budynków i urządzeń szpitala.
4. Troska o zabytki architektury.
5. Wszechstronna działalność edukacyjna.
6. Odbudowa pozycji szpitala jako prestiżowej placówki lecznictwa psychiatrycznego w Polsce i Europie.
7. Staranie się o godziwe warunki życia i leczenia osób psychicznie i nerwowo chorych oraz wszystkich zagrożonych patologia społeczną z terenów Branickich i ościennych.
8. Podejmowanie działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i integracji społeczności lokalnej.

Art. 6
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jego statutowa działalność w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
3. Zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
   a) całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży,
   b) pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem,
   c) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
   d) szpitalnictwo,
   e) działalność fizjoterapeutyczna,
   f) działalność ambulansów wypadkowych,
   g) działalność pielęgniarek i położnych,
   h) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
   i) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana       (promocja zdrowia),
   j) żłobki,
   k) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
4. Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
   a) pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem,
   b) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
   c) szpitalnictwo,
   d) działalność fizjoterapeutyczna,
   e) działalność ambulansów wypadkowych,
   f) działalność pielęgniarek i położnych,
   g) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
   h) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana       (promocja zdrowia),
   i) żłobki.

Art. 7
Stowarzyszenie zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej "osobami bliskimi".
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 8
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie będzie:
1. Pozyskiwać środki finansowe na odbudowę i remont istniejących obiektów budowlanych Szpitala od     osób fizycznych i prawnych.
2. Propagować w Polsce i Europie idee założyciela Szpitala-Biskupa Nathana.
3. Współpracować z organizacjami, instytucjami i osobami zajmującymi się pomocą osobom     psychicznie i nerwowo chorym oraz osobom o różnych stopniach uzależnień.
4. Pomoc wszystkim osobą zagrożonym patologią społeczną.
5. Prowadzić działalność informacyjno-wydawniczą.
6. Współdziałać z organizacjami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony zabytków.
7. Współdziałać w władzami samorządowymi i rządowymi w celu ochrony miejsc pracy w Szpitalu
    i zatrzymania odpływu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej.
8. Przygotować wolontariuszy do pracy z osobami chorymi.
9. Prowadzić działalność charytatywną.

III. Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

Art. 9
Stowarzyszenie "Caritas Chrysti" zrzesza osoby, które popierają jego cele określone w Statucie.

Art. 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
    a/członków zwyczajnych,
    b/członków wspierających,
    c/członków honorowych.

Art. 11
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca przyczynić się do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez własne działanie prowadzone zgodnie ze Statutem, regulaminem i uchwałami władz Stowarzyszenia.

Art. 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być organizacja, instytucja i przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną i uczestniczące w realizacji założeń statutowo-programowych Stowarzyszenia.

Art. 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać członek zwyczajny lub wspierający albo inna osoba nie należąca do Stowarzyszenia, ale szczególnie dla niego zasłużona.

Art. 14
Członkowie - założyciele Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Art. 15
Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Odbywa się to w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Art. 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
    - korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
    - udziału w pracach Stowarzyszenia,
    - zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
    - udzielania rekomendacji kandydatom.

Art. 17
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
    - aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
    - przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
    - regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu może wygasnąć wskutek:
    - dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej,
    - wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich.

Art. 19
Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia kandydata lub wykluczenia członka nie przysługuje odwołanie.

IV. Władze Stowarzyszenia

Art. 20
Władzami Stowarzyszenia są:
    - Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
    - Zarząd Główny,
    - Komisja rewizyjna.

Art. 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd powiadamia pisemnie członków o czasie i planowanym porządku obrad na 10 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.

Art. 22
Kadencja władz trwa 4 lata.

Art. 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków, w głosowaniu jawnym.

Art. 24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną oraz na życzenie co najmniej 1/5 członków. Wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać proponowane tematy obrad Zgromadzenia.

Art. 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór władz Stowarzyszenia:
    - prezesa Zarządu,
    - sześciu członków Zarządu - v-ce prezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 Członków Zarządu,
    - trzech członków Komisji Rewizyjnej.
3. Powołanie Komisji Programowej i określenie wytycznych programu działania Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie zmian Statutu.
5. Uchwalenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem dyskusji.
7. Uchwalanie składek członkowskich.
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i sporów między członkami.

Art. 26
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd składający się z Prezesa, v-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu.

Art. 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1.Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie Uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez:
    - Prezesa Zarządu samodzielnie,
    - dwóch członków Zarządu łącznie,
    - w sprawach finansowych Zarząd reprezentuje dwóch członków łącznie.
4. Powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie stałych i czasowych sekcji do realizacji określonych zadań.
5. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków.
6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i zarządzanie jego funduszami.
7. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.
8. Rozpatrywanie sporów między członkami.
9.Sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego ze swej działalności z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podawanie do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
10. Sporządzanie i ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego także wówczas, gdy obowiązek jesgo sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości.
11. Przekazywanie wymienionego wyżej sprawozdania Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenie społecznego.

Art. 28
Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
Członkowie Organu kontroli:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Art. 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Wykonywanie wewnętrznej kontroli i nadzoru w Stowarzyszeniu.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3.Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Zatwierdzenie lub odrzucenie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Stowarzyszenia.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu.
6. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

V. Majątek Stowarzyszenia

Art. 30
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:
    - funduszy wpływających ze składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
    - darowizn i zapisów,
    - obiektów i lokali przekazanych w użyczenie lub przejętych na własność Stowarzyszenia.
    - dotacji.

Art. 31
Wszystkie dokumenty wiążące Stowarzyszenia pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: Prezes lub v-ce Prezes i Skarbnik, bądź inne upoważnione przez Zarząd osoby.

Art. 32
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 VI. Postanowienia końcowe

Art. 33
Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów przy obecności conajmniej ½ członków upoważnionych do głosowania.

Podpis przewodniczącego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI z dnia 18.04.2016 r.

 Statut Stowarzyszenia Caritas Chrysti
plik PDF (104kB)